Notice: Undefined index: conv_page_title in /home/silvercl/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-archive.php on line 39
درمان زخم بستر | کلینیک درمان زخم|وبسایت رسمی مهدی دهقانی زاده

راه های پیشگیری از زخم بستر

راه های پیشگیری از زخم بستر زخم های تحت فشار بر بیماران بستری، بیماران مسن در خانه سالمندان و بیماران تحت مراقبت…

راه های درمان زخم بستر

راه های درمان زخم بستر زخم های بستر یا زخم های فشاری زخم هایی هستند که وقتی فشار ثابت یا اصطکاک به…

درمان زخم، انواع زخم و عوامل خطرساز

زخم هر گونه آسیب یا برش در سطح پوست است. زخم ها می توانند: تصادفی باشند به عنوان مثال سوختگی، خراش، بریدگی باکاغذ و … است و